ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണധ്വജം
(ക്ഷേത്രം കൊടിമരം) നിർമ്മാണം
ഫണ്ടിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വമായ
സംഭാവനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

An Appeal to Contribute KODIMARAM erecting.

Hmw kÀÆawKf awKtey
inth kÀÆmÀXvY km[ntI
ictWy {Xrw_tI Kucn
\mcmbWn \tam kvXptX

Hmw {ioalmtZsshy \a:
]mdta¡mhnet½ icWw

EnglishMalayalam
Developed by PROGRAMERS
EnglishMalayalam