+91 487 2331273      info@paramekkavudevaswom.com
PARAMEKKAVU DEVASWOM
]mdta¡mhv tZhkzw

Customer Registration Process & Guidelines


  1. `àÀ¡v Cþsabn sFUntbm samss_ \¼tdm \ÂIp¶ ]£w Cu sh_vsskän AwKamImhp¶XmWv.
  2. Cþsabn sFUntbm samss_ \¼tdm hnæpw \ÂIp¶ ]£w kz´w A{UÊv ssS¸v sN¿msX Xs¶ hgn]mSp _p¡nwKv \S¯mhp¶XmWv.

Copyright © 2016, Allrights Reserved     |     Developed by PROGRAMERS